AKTUALNOŚCI

-----------------------------------

 STOWARZYSZENIE

-----------------------------------

 STATUT

-----------------------------------

 OGŁOSZENIA

-----------------------------------

 KONTAKT

-----------------------------------

 ARCHIWUM

-----------------------------------

 PUBLIKACJE

-----------------------------------

 BYLI WŚRÓD NAS

-----------------------------------

 

A K T U A L N O Ś C I

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 SIERPNIA

1 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 odbywały się w całej Polsce uroczystości poświęcone 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie „W” przypomniały dźwięki syren rozlegające się w całej Polsce. Przed pomnikiem „Warszawie miastu niepokonanemu” w Sieradzu spotkali się przedstawiciele władz, instytucji, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych by oddać hołd powstańcom warszawskim. Udział w uroczystości brała delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD w składzie Andrzej DESPUT i Ludwig MOCZYDŁOWSKI, która złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem.

                                                                                          Wiesław BEDNARSKI

Foto: SIERADZ TO MY - Zbigniew Dymiński

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZERWCOWE SPOTKANIE

W dniu 26.06.2017 roku w Klubie 15 BWD odbyło się kolejne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Pierwszym punktem spotkania było wręczenie poprzedniemu prezesowi stowarzyszenia p. Janowi KOWALSKIEMU podziękowań za dotychczasową pracę. W imieniu członków stowarzyszenia podziękowania wręczyli obecny prezes Andrzej DESPUT, pan Jan STACHURA oraz pani Helena PŁÓCIENNIK. Kolejnym punktem było zapoznanie członków z programem obchodów Święta Wojska Polskiego w Sieradzu. Sekretarz pan Wiesław BEDNARSKI omówił wszystkie elementy wchodzące w skład obchodów. Prezes stowarzyszenia zaprosił wszystkich członków na w/w przedsięwzięcie podkreślając wagę uroczystości i rolę jaką odgrywa w społeczeństwie. Następnie koledzy pan Ludwig MOCZYDŁOWSKI i pan Przemysław SERWETA przedstawili zebranym osobom historię skautingu i harcerstwa. Była to wspaniała lekcja przypominająca nam jak ważną rolę pełnią w wychowaniu młodzieży.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników spotkania oraz małym poczęstunkiem przygotowanym przez Kasyno.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA KIEROWNICTWA

Dobiega końca trzecia kadencja władz Stowarzyszenia Przyjaciół 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, która trwała od 2013 do 2017 roku. W ostatnich dniach ustępujący zarząd przekazywał obowiązki nowemu zarządowi. Ostatnią czynnością było przekazanie obowiązków prezesa Stowarzyszenia. Pełniący dotychczas funkcję prezesa Jan Kowalski przekazał kierowanie Stowarzyszeniem Przyjaciół 15. SBWD panu Andrzejowi Desputowi. Po przekazaniu obowiązków nowy prezes otrzymał życzenia pomyślności w pracy na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz dalszej współpracy z 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja br. obchodziliśmy 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Ustawa zasadnicza ustanowiona 3 maja 1791 roku była aktem o istotnym znaczeniu dla Narodu Polskiego. Była ona próbą ratowania Ojczyzny. Na zaproszenie Zarządu Powiatu Sieradzkiego i Prezydenta miasta Sieradza członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD byli uczestnikami tegorocznych obchodów. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej w Kościele p.w. Wszystkich Świętych uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu flagi państwowej i wystąpieniu Starosty Sieradzkiego odczytany został Apel Pamięci zakończony salwą honorową w wykonaniu żołnierzy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Na zakończenie uroczystości delegacje instytucji i organizacji społecznych złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD wiązankę kwiatów złożyli: Ludwik Moczydłowski, Wiesław Bednarski oraz Jan Stachura.

                                                                                                                                Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCJA ŁĄCZNOŚCI

Już po raz ósmy odbywała się w Sieradzu Konferencja Łączności. Doniosłe to wydarzenia trwało tym razem trzy dni. 26 kwietnia spotkali się oficerowie łączności i informatyki WP. W dniach 27 i 28 kwietnia odbywała się dalsza część VIII Konferencji Łączności współorganizowanej przez 15. Sieradzką Brygadę Dowodzenia, Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD i ŚZPŻŁ. Przybyli na nią przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowych oraz firm zajmujących się projektowaniem i produkcją systemów i sprzętu teleinformatycznego przeznaczonego między innymi dla Wojska Polskiego. Otwarcia konferencji dokonał dowódca 15. SBWD płk Robert Krupa. Miłym akcentem kończącym wystąpienie dowódcy brygady było uhonorowanie najbardziej zaangażowanych w dotychczasową organizację konferencji łączności. Wśród wyróżnionych znalazło się również Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD. Przez dwa dni w Teatrze Miejskim prezentowane były różne rozwiązania techniczne i systemowe w dziedzinie telekomunikacji. Przez te dwa dni głos zabrało dwudziestu pięciu przedstawicieli uczelni i instytucji wojskowych oraz zaproszonych firm. Wystąpieniom przedstawicieli świata nauki i przemysłu towarzyszył pokaz sprzętu łączności, który rozmieszczony był na Placu Teatralnym oraz wzdłuż ul. Dominikańskiej. VIII Konferencja Łączności ponownie zgromadziła szerokie rzesze profesjonalistów z dziedziny wojskowej łączności z całej Polski oraz mieszkańców i młodzież szkolną Sieradza. Wśród zgromadzonych na sali obrad byli obecni między innymi członkowie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z prezesem gen. bryg. Edmundem Smakulskim na czele oraz przedstawiciele oddziałów tego związku znajdujących się w różnych rejonach Polski. Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD reprezentował prezes Jan Kowalski oraz Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Jan Stachura, Krzysztof Bogus, Ludwik Moczydłowski oraz Andrzej Desput.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE WALNE ZEBRANIE

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15. SBWD

W dniu 27 marca 2017 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD.

Po powitaniu przybyłych na zebranie członków, prezes Stowarzyszenia pan Jan Kowalski w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Związku za miniony rok. Na zakończenie sprawozdania przypomniał zebranym najważniejsze osiągnięcia z okresu trwania trzeciej kadencji. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia. Przedstawił propozycję zamierzeń do realizacji przez nowy Zarząd. Gorąco podziękował za czteroletnią, ofiarną pracę członkom Władz Stowarzyszenia oraz za aktywność i tworzenie dobrego klimatu do pracy przez wszystkich członków Stowarzyszenia. Po krótkiej dyskusji sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte.

Następnym punktem zebrania było złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącego pana Tadeusza Miedziaka. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi absolutorium za 2016 rok.

Kolejnym punktem zebrania był wybór Władz Stowarzyszenia na czwartą kadencję. Przewodniczący zebrania pan Jan Stachura udzielił głosu prezesowi Janowi Kowalskiemu, który powiadomił o rezygnacji z kandydowania do nowych władz oraz przedstawił propozycję nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po zgłoszeniu kandydatów do nowych Władz Stowarzyszenia odbyło się tajne głosowanie członków stowarzyszenia.

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

pan Andrzej Desput – prezes,

pan Jan Stachura – wiceprezes,

pan Wiesław Bednarski – sekretarz,

pan Ludwik Moczydłowski – skarbnik,

pan Marian Frajtak – członek,

 Oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

pan Tadeusz Miedziak – prezes,

pan Tadeusz Gajdziński – sekretarz,

pan Krzysztof Kalinowski - członek

Wszyscy zebrani brawami podziękowali dotychczasowym członkom Władz Stowarzyszenia za duży wkład pracy oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.

Nowe Władze Stowarzyszenia rozpoczną swoją działalność od 1 czerwca 2017 roku.

Na tym zebranie zakończono.

                                                                                                                                Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD

W dniu 03.02.2017 roku w Sali Tradycji 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w obecności rodziców, wychowawców i dyrektorów szkół odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pt. „Ślady walko o wolność Ojczyzny w mojej okolicy”. Konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i Klub 15 BWD, skierowany do szkół ponadpodstawowych powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego i poddębickiego. Ku naszemu zadowoleniu dotarło do nas kilkadziesiąt fotografii. Wybór nie był łatwy ponieważ poziom nadesłanych prac fotograficznych okazał się bardzo wysoki. Jednakże Jury przyznało I, II i III miejsce oraz jedno wyróżnienie.

Wystawa prezentowana będzie w Klubie 15 BWD w Sieradzu przy ulicy Sienkiewicza 6.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W WIGILIJNYM NASTROJU

19 grudnia o godzinie 17:00 w Klubie 15 BWD odbyło się ostatnie w tym roku zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Zebranie rozpoczął prezes Stowarzyszenia pan Jan KOWALSKI witając wszystkich obecnych. Honorowymi gośćmi naszego zebrania byli:

-  dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia pan płk Robert KRUPA,

-  ks. kapelan kpt. Władysław WŁODARCZYK,

-  dyrektor I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu pan Grzegorz PIETRUCHA.

Po uroczystym powitaniu prezes przedstawił program spotkania. Omówił najważniejsze wydarzenia mijającego roku. Chwilą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy w tym roku odeszli na wieczną wartę: śp. mjr Stanisław RUTKOWSKI i śp. płk Andrzej DOMARADZKI. W świąteczny nastrój uczestników spotkania wprowadził koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu wokalistek koła muzycznego Klubu 15 BWD prowadzonych przez panią Annę JURA. Przez kilkadziesiąt minut uczestnicy zebrania wsłuchiwali się w przepięknie wykonane kolędy. Wokalistki nagrodzone zostały długimi brawami oraz podarunkami przygotowanymi i wręczonymi przez członka Zarządu Stowarzyszenia pana Ludwika MOCZYDŁOWSKIEGO oraz kierownika klubu pana Wiesława BEDNARSKIEGO.

           Prezes stowarzyszenia złożył życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Miłym akcentem kończącym oficjalną część uroczystego spotkania było przekazanie „Światełka Pokoju” przez Komendanta Hufca Sieradz pana Przemysława SERWETĘ na ręce prezesa i kierownika klubu. Ksiądz kapelan kpt. Władysław WŁODARCZYK odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatki, stół wigilijny oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne. Po dzieleniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń, ostatnim punktem świątecznego spotkania była kolacja wigilijna w koleżeńskim gronie.

                                                                                                                                Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 14 grudnia br. odbyło się posiedzenie Jury Konkursu Fotograficznego.

Konkurs fotograficzny pt. „Ślady walk o wolność Ojczyzny w mojej okolicy” organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i Klub 15 BWD, skierowany był do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego i poddębickiego. Ku naszemu zadowoleniu dotarły do nas 42 fotografie. Wybór nie był łatwy ponieważ poziom nadesłanych prac fotograficznych okazał się bardzo wysoki. Jednakże Jury przyznało I, II i III miejsce oraz jedno wyróżnienie.

Oto nasi zwycięzcy:

I nagrodę otrzymuje Katarzyna ZABOROWSKA z Gimnazjum nr 3 w Sieradzu za pracę pt. „SAMOTNY BUNKIER WŚRÓD PÓL”;

II nagrodę otrzymuje Mateusz SZCZEPKOWSKI z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli za pracę pt. „POMNIK BOHATERÓW WRZEŚNIA WALK NAD WARTĄ 1939 ROKU”;

III nagrodę otrzymuje Matylda RAŹNA z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli za pracę pt. „POMNIK KU PAMIĘCI ROZSTRZELANYCH PATRIOTÓW POLSKICH”;

WYRÓŻNIENIE dla Jakuba SZEWCZYKA z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli za pracę pt. „SPOCZYWAJCIE W POKOJU”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Informujemy, że o terminie wręczenia nagród  powiadomimy listownie.

Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane na wystawie okolicznościowej w klubie 15 BWD ul. Sienkiewicza 6 w Sieradzu od 16 stycznia do 24 lutego 2017 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTE POSIEDZENIE ZARZĄDU

 Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nastąpiła zmiana dowódcy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Płk Roman Januszewski, po pięciu ladach dowodzenia brygadą, odszedł na stanowisko zastępcy Dowódcy Garnizonu Warszawa. W tym okresie jednostka wzorowo wykonywała stojące przed nią zadania, uzyskiwała wysokie wyniki w szkoleniu i współzawodnictwie. Doskonale też układała się współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem i Brygadą. Zrealizowaliśmy wiele wspólnych projektów. Była w tym olbrzymia zasługa płk. Romana Januszewskiego. Obowiązki dowódcy 15. SBWD objął płk Robert Krupa, wieloletni oficer brygady, doskonały łącznościowiec i organizator.

16 listopada odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD z udziałem płk. Romana Januszewskiego i płk. Roberta Krupy. Członkowie Zarządu podziękowali płk. Romanowi Januszewskiemu, honorowemu członkowi Stowarzyszenia, za pięć lat owocnej współpracy nacechowanej wzajemnym szacunkiem i życzliwością. Gratulacje z okazji wyznaczenia na stanowisko dowódcy brygady złożono płk. Robertowie Krupie. Uroczyste posiedzenie Zarządu zakończono w atmosferze zadowolenia z dotychczasowych działań oraz z postanowieniem dalszej współpracy dla dobra 15. SBWD, jej przyjaciół i sympatyków. Przekazanie obowiązków dowódcy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyło się podczas uroczystego apelu w dniu 18.11.2016 r.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCZCILIŚMY NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Oficjalne uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Sieradzu rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, koncelebrowanej przez ks. Mariana Bronikowskiego i ks. kpt. Władysława Włodarczyka w Kolegiacie Sieradzkiej. Po mszy uczestnicy uroczystości udali się przed pomnik „Poległym za Ojczyznę” przy ul. Kościuszki. Podczas grania hymnu Polski podniesiona została flaga państwowa. Po przemówieniu starosty sieradzkiego odczytany został Apel Pamięci zakończony salwą honorową w wykonaniu kompanii honorowej 15. SBWD. Następnie delegacje instytucji i organizacji złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem. Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD reprezentował Jan Stachura, Ludwik Moczydłowski i Jan Kowalski. Uroczystość zakończył koncert orkiestry dętej.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów.”

Jan Paweł II

PAMIĘĆ O TYCH, CO ODESZLI

1 listopada, w święto Wszystkich Świętych, odwiedzamy groby zmarłych bliskich, kolegów i znajomych by położyć kwiaty i zapalić znicze. Myślami wracamy wówczas do naszych wspólnych spotkań, rozmów i czynów. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 15.SBWD, jak co roku udali się na groby żołnierzy, którzy polegli w obronie Ojczyzny oraz kolegów, którzy odeszli od nas na zawsze na przestrzeni minionych lat. Zapalając znicze pamięci rozpamiętywaliśmy tragiczną historię lat wojennych i bohaterstwo poległych żołnierzy. Wspominaliśmy naszych kolegów, którzy nie tak dawno byli jeszcze wśród nas. Pozostała po nich serdeczna pamięć.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TURNIEJ SZACHOWY

W dniu 15.10.2016 r. z okazji Święta 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w Klubie 15. BWD odbył się Otwarty Turniej Szachowy. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD przy współudziale Stowarzyszenia Szachowego z Sieradza i Klubu 15. BWD. W konkursie udział wzięło kilkudziesięciu zawodników z powiatu sieradzkiego, wieluńskiego i łaskiego, w przedziale wiekowym od 5 do 67 lat.

W wyniku przeprowadzonej rozgrywki turniejowej komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – pan Andrzej MACIEJCZAK,

II miejsce – pan Jacek ŻOŁĄDKOWSKI,

III miejsce – pan Dariusz SPĘTANY.

Przyznano również dwie nagrody specjalne:

- dla najmłodszego uczestnika turnieju, którym był Joel JURA (5 lat),

- dla najstarszego uczestnika turnieju, którym był pan Jerzy POTAPSKI.

Uroczystego wręczenia nagród dokonał Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD pan Jan KOWALSKI oraz Kierownik Klubu 15. BWD pan Wiesław BEDNARSKI.

Zwieńczeniem pobytu uczestników turnieju była tradycyjna wojskowa grochówka oraz wspólne zdjęcie.

Zwycięzcom gratulujemy!

                                                                                                                                Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO 15. SBWD

Słoneczny, piękny dzień i odświętnie udekorowane koszary. Tym widokiem żołnierze witali swoich gości w dniu 7 października. Od wczesnych godzin porannych zrobiło się w koszarach gwarno i kolorowo od licznie przybyłych w ramach „dnia otwartych koszar” grup dzieci i młodzieży. Zapoznawali się oni z codziennym życiem żołnierzy, ich sprzętem i tradycją. Na zakończenie wędrówki po koszarach podejmowani byli wojskową grochówką. O godzinie 12:30 rozpoczął się na głównym placu brygady uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości, dzieci i młodzieży. Przed trybuną stanęła Kompania Reprezentacyjna WP, Kompania Honorowa 15. SBWD, Orkiestra Reprezentacyjna WP i wreszcie pododdziały odświętnie umundurowanych żołnierzy brygady. Po złożeniu meldunku Dowódcy Garnizonu Warszawa i podniesieniu flagi państwowej przemawiali kolejno: Dowódca 15. SBWD, Dowódca Garnizonu Warszawa i Prezydent Miasta Sieradza. Wielu żołnierzy i pracowników brygady zostało wyróżnionych medalami, odznaczeniami i dyplomami. Po koncercie Orkiestry Reprezentacyjnej WP odbyła się defilada pododdziałów 15. SBWD. Zaproszeni goście i żołnierze udali się w kolejne miejsca, by dalej kontynuować święto Brygady. Wraz z honorowych gośćmi licznie stawili się i podziwiali swoich żołnierzy–przyjaciół członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ

W dniu 26.09.2016 r. odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia kolega Jan Kowalski. Po przedstawieniu przez prezesa porządku zebrania miała miejsce miła uroczystość. Pani Stefanii Gąsiorowskiej wręczono legitymację członkowską, znaczek Stowarzyszenia i okolicznościowe pozycje książkowe. Następnie przedstawiono działalność Stowarzyszenia w ostatnich trzech miesiącach, m.in. udział delegacji Stowarzyszenia w uroczystościach patriotycznych:

- rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,

- święta Wojska Polskiego,

- święta Dnia Sybiraka.

Omówiono również zamierzenia Stowarzyszenia na najbliższy okres. W dalszej części spotkania wystąpił kolega Wiesław Bednarski, który przedstawił propozycje uczestniczenia członków Stowarzyszenia w występie artystycznym zespołu wokalnego Marynarki Wojennej z okazji święta Brygady. Omówiono również przebieg konkursu plastycznego i fotograficznego oraz otwartego Turnieju Szachowego planowanego na dzień 15.10.2016 r.

Na zakończenie, po przedstawieniu wniosków z zebrania, prezes Stowarzyszenia Jan Kowalski przedstawił prezentację multimedialną „Historia Garnizonu Sieradz”. Prezentacja w sposób interesujący, o dużej podbudowie historycznej i archiwalnej, przybliżyła nam zarys historii Sieradza oraz Garnizonu Sieradz na przestrzeni dziejów miasta i Polski.

Na tym zebranie zakończono.

                                                                                                                                    Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA W SIERADZU

17 września 1939 r. rano, Związek Radziecki łamiąc ustalenia traktatu ryskiego z 1921 roku i paktu o nieagresji z 1932 roku dokonał agresji na Polskę. Armia Czerwona przekroczyła granice II RP zajmując ponad 201 tys. km2, czyli ok. 51,6% obszaru II RP zamieszkałą przez ponad 13 mln ludności.

Deportacje Polaków rozpoczęły się wywózką w lutym 1940 roku. Do 21 czerwca 1941 r. przeprowadzono cztery deportacje. Setki tysięcy ludności polskiej wywieziono w głąb Rosji Sowieckiej skazując ich na głód, choroby, cierpienia i śmierć. Dzień 17 września jest od 1991 roku obchodzony jako Dzień Sybiraka, od 2003 jako Światowy Dzień Sybiraka.

Tegoroczne obchody w Sieradzu poświęcone były nauczycielom polskim i dzieciom – zesłańcom Sybiru. Uroczystości rozpoczęły się 16 września o godz. 12:00 Mszą Św. w Kościele Garnizonowym. Następnie uczestnicy udali się przed Pomnik Sybiraków. Prezes Oddziału Sieradzkiego Związku Sybiraków Antoni Firlit powitał przybyłych na uroczystość członków Związku Sybiraków i zaproszonych gości oraz przypomniał tragiczną historię ludności polskiej na kresach wschodnich. Po wystąpieniu Prezydenta Miasta Sieradza Pawła Osiewały i wręczeniu pamiątkowych medali odbyła się część artystyczna o charakterze patriotycznym. Następnie odczytany został Apel Pamięci i wykonana została przez kompanię honorową 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia salwa honorowa. Uroczystość zakończyło składanie kwiatów przed Pomnikiem Sybiraków. W obchodach Światowego Dnia Sybiraka brali udział członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD zaproszeni przez prezesa Oddziału Sybiraków w Sieradzu. Krzysztof Bogus, Ludwik Moczydłowski i Jan Kowalski złożyli w imieniu Stowarzyszenia wiązankę kwiatów przed Pomnikiem Sybiraków.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 12 sierpnia 2016 roku w Klubie 15 BWD komisja konkursowa dokonała oceny prac dzieci biorących udział w konkursie plastycznym pt. „WOJSKO POLSKIE W SIERADZU”. Z uwagi na wyrównany poziom artystyczny wykonanych prac komisja postanowiła nie przyznawać pierwszych trzech miejsc. Zostały natomiast nagrodzone trzy najciekawsze prace. Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział a wyróżnionym gratulujemy. Wręczenie nagród odbędzie się w sieradzkim Teatrze Miejskim podczas obchodów Święta Brygady.

Organizatorzy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZKIM GARNIZONIE

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbywały się na terenie koszar 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. W odświętnie udekorowanych koszarach licznie przybyłych gości witali przedstawiciele żołnierskiej społeczności. Uroczystość rozpoczęła się na głównym placu brygady. Po rozpoczęciu uroczystego apelu głos zabrał dowódca brygady płk Roman Januszewski. W swoim wystąpieniu przywitał przybyłych gości, przedstawił historyczne tło dzisiejszego święta oraz podziękował żołnierzom za dotychczasową wytężoną pracę i służbę. W dalszej części uroczystości wręczone zostały akty mianowań, medale, odznaki i listy gratulacyjne. Podziękowania i życzenia żołnierzom składali również posłowie RP oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Główną część uroczystości kończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych i defilada pododdziałów brygady. W dalszej części uroczystości zaprezentowana została przybyłym gościom nowoczesna strzelnica oraz sprzęt łączności, którym na co dzień posługują się sieradzcy żołnierze. Na dzisiejszą uroczystość licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD imiennie zaproszeni przez dowódcę brygady. Z wielkim uznaniem i satysfakcją patrzyliśmy na doskonale prezentujących się żołnierzy brygady, ich nowoczesny sprzęt oraz zadbane obiekty koszarowe.
W dniu Święta Wojska Polskiego życzymy naszym Przyjaciołom z 15. Sieradzkiej
Brygady Wsparcia Dowodzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

Zdjęcia: Anna Bartosik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia 2016 r. o godz. 17:00 odbywały się w całej Polsce uroczystości poświęcone 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie „W” przypomniały dźwięki syren rozlegające się w całej Polsce. Przed pomnikiem „Warszawie miastu niepokonanemu” w Sieradzu spotkali się przedstawiciele władz, instytucji oraz organizacji pozarządowych by oddać hołd powstańcom warszawskim. Udział w uroczystości brała delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD w składzie Jan Stachura i Krzysztof Bogus, która złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

PRZYJACIÓŁ 15 SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA

w dniu 27.06.2016r.

W dniu 27.06.2016r. odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia. Miejscem zebrania były koszary 15. SBWD. Spotkanie to miało wyjątkowo uroczysty charakter.

W dniu 6 czerwca br. w Klubie DGW odbyła się narada poświęcona współpracy DGW i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Podczas tej narady Stowarzyszenie zostało uhonorowane podziękowaniem za dotychczasową pracę i działalność w zakresie budowania społecznego zaplecza SZ RP, edukacji obronnej społeczeństwa oraz kultywowania tradycji oręża Wojska Polskiego. Prezes stowarzyszenia płk w st. spocz. Jan KOWALSKI otrzymał również osobiste podziękowanie od Dowódcy Garnizonu Warszawa płk. Roberta GŁĄB. Oba podziękowania w imieniu Dowódcy DGW wręczył na Sali Tradycji Jednostki Wojskowej Dowódca 15. SBWD płk Roman JANUSZEWSKI. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali także ze zmianami, jakie dokonały się na Sali Tradycji brygady po jej niedawnym odświeżeniu i uaktualnieniu.

W sali audiowizualnej jednostki szef sekcji planowania szkolenia mir Cezary KACPRZAK przedstawił obecne zadania realizowane przez brygadę, zakończone ćwiczenia „ANAKONDA 16” oraz współczesny sprzęt łączności znajdujący się na wyposażeniu pododdziałów.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość obejrzenia obiektu nowo oddanej strzelnicy krytej. Prezentacji obiektu dokonał szef sekcji szkolenia mjr Tomasz ZABOREK. Na uczestnikach spotkania obiekt wywarł ogromne wrażenie. Kolejnym punktem w ramach wizyty w brygadzie był pododdział batalionu logistycznego. Członków stowarzyszenia zapoznano z rejonem zakwaterowania, salami wykładowymi i rozmieszczeniem pododdziałów.

Prezes stowarzyszenia pan Jan KOWALSKI dokonał podsumowania zebrania, a następnie wszyscy udali się do Klubu 15. BWD na poczęstunek zakończony towarzyskim spotkaniem.

                                                                                                                      Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

 8 maja odbywały się w Sieradzu uroczystości upamiętniające zakończenie II wojny światowej. 71 lat minęło od zakończenia największej wojny w dziejach ludzkości, która pochłonęła miliony istnień ludzkich. Dzięki wysiłkowi koalicji antyhitlerowskiej niemiecki nazizm został pokonany. Polska, jej żołnierze i obywatele brali udział w walce przeciwko hitleryzmowi od początku do końca wojny ponosząc straszliwą ofiarę. Obowiązkiem każdego z nas jest zachowanie pamięci o naszych rodakach, którzy walczyli i ginęli w obronie życia i wolności. W tym celu zebraliśmy się na placu przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu flagi państwowej przemawiał prezydent miasta Sieradza Paweł Osiewała oraz prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Eugeniusz Wieczorek, który jest również członkiem naszego Stowarzyszenia. Następnie odbyła się dekoracja sztandarów organizacji powiatowych ZKRP i BWP. Odczytany został Apel Pamięci zakończony salwą honorową w wykonaniu doskonale prezentującej się kompanii z 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert Miejskiej Orkiestry Dętej OSP z Sieradza. Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD reprezentowali podczas uroczystości Jan Stachura, Krzysztof Bogus, Marian Bęben i Jan Kowalski. Złożyli oni wcześniej wiązankę kwiatów na grobach polskich żołnierzy poległych podczas walk w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

Zdjęcia: Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwalenia tej doniosłej konstytucji. Powstał ona w 1791 roku, w tragicznym okresie Rzeczypospolitej. Miała dać podstawy do uratowania Ojczyzny przed nieuchronnie zbliżającą się tragedią. Konstytucja 3 Maja 1791 r. stanowi największą spuściznę ideowo-polityczną po niepodległej Rzeczypospolitej. Stała się ona aktem o niezmiernie istotnym znaczeniu dla tradycji narodowej, oddziałującym na świadomość polityczną wielu pokoleń Polaków. Na zaproszenie Zarządu Powiatu Sieradzkiego i prezydenta miasta Sieradza członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD byli uczestnikami tegorocznych obchodów. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej w Kościele p.w. Wszystkich Świętych uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu flagi państwowej i wystąpieniu starosty sieradzkiego odczytany został Apel Pamięci zakończony salwą honorową w wykonaniu żołnierzy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Na zakończenie uroczystości delegacje instytucji i organizacji społecznych złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD wiązankę kwiatów złożyli: Krzysztof Bogus, Ludwik Moczydłowski i Jan Kowalski.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII KONFERENCJA ŁĄCZNOŚCI

W dniach 27 i 28 kwietnia odbywała się w Sieradzu VII Konferencja Łączności współorganizowana przez 15. Sieradzką Brygadę Dowodzenia, Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD i ŚZPŻŁ. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Przybyli na nią przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowych oraz firm zajmujących się projektowaniem i produkcją systemów i sprzętu teleinformatycznego przeznaczonego dla Wojska Polskiego. Przez dwa dni w Teatrze Miejskim prezentowane były różne rozwiązania techniczne i systemowe w dziedzinie telekomunikacji. Wystąpieniom przedstawicieli świata nauki i przemysłu towarzyszył pokaz sprzętu łączności, który rozmieszczony był na Placu Teatralnym, wzdłuż ul. Dominikańskiej oraz na Starym Rynku. Oprócz sprzętu łączności można było zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami na stoiskach jednostek wojskowych oraz Oddziału ŚZPŻŁ z Zegrza. VII Konferencja Łączności zgromadziła szerokie rzesze profesjonalistów z dziedziny wojskowej łączności z całej Polski oraz mieszkańców i młodzież szkolną Sieradza.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

Zdjęcia: Anna Bartosik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZLICZENIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI

21 marca 2016 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD. Po powitaniu przybyłych na zebranie, prezes Stowarzyszenia pan Jan Kowalski wręczył legitymację i odznakę członkowską nowoprzyjętemu do naszej organizacji panu Andrzejowi Durskiemu.

W imieniu Zarządu sprawozdanie z rocznej działalności złożył prezes Stowarzyszenia. W sprawozdaniu podkreślono bardzo dobrą współpracę z 15 BWD i innymi organizacjami wspierającymi Stowarzyszenie. Po krótkiej dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte.

Następnym punktem zebrania było złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącego pana Tadeusza Miedziaka. Kończąc swoje wystąpienie zaproponował udzielenie Zarządowi absolutorium. Walne zebranie w głosowaniu jawnym przyjęło propozycję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części obrad wystąpił kolega Ludwik Moczydłowski, który w sposób bardzo interesujący przybliżył nam w związku z zbliżającą się rocznicą Akcję pod Arsenałem. Była to zbrojna akcja Grup Szturmowych Szarych Szeregów o kryptonimem ,,Meksyk” przeprowadzona 26 marca 1943 r. w Warszawie, której celem było odbicie z rąk Gestapo członka Grup Szturmowych Jana Bytnara,, Rudego”. Akcja przeprowadzona brawurowo osiągnęła zakładany cel.

Następnie zabrał głos Kierownik Klubu 15 BWD kolega Wiesław Bednarski, który przybliżył najbliższe zadania Klubu oraz przedstawił ofertę przedsięwzięć kulturalnych dla środowiska wojskowego w II kwartale 2016 r.

Na zakończenie obrad zabrał głos Prezes Stowarzyszenia, który złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych oraz podziękował za wysoką frekwencję  i aktywność podczas obrad.

                                                                                                                      Wiesław Bednarski

Zdjęcia: Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIERADZCY ŁĄCZNOŚCIOWCY

Od ponad 70 lat stacjonują w Sieradzu żołnierze łączności. 21 października 1945 r. władze i społeczeństwo witało na sieradzkim rynku Oficerską Szkołę Łączności. Przez kolejne dziesięciolecia zmieniała się organizacja i wyposażenie stacjonujących tu jednostek łączności. Sieradzcy łącznościowcy stali i stoją na straży bezpieczeństwa Polski zabezpieczając łączność niezbędną do operacyjnych działań obronnych Wojska Polskiego. Żołnierskie pokolenia brały czynny udział we wszystkich działaniach społeczeństwa Sieradza ciesząc się powszechny uznaniem i szacunkiem. Ich obecność stała się tak oczywista i naturalna, że trudno sobie wyobrazić bez nich codzienne życie miasta. Docenieniem siedemdziesięcioletniej działalności sieradzkich żołnierzy stało się nadanie rondu, położonemu przy wjeździe do miasta od strony Łodzi, nazwy „Sieradzkich Żołnierzy Łączności”. W tym miesiącu postawione zostały na rondzie tablice z ta nazwą. Środowiska byłych i obecnych żołnierzy sieradzkich jednostek wojskowych są wdzięczne prezydentowi miasta Sieradza panu Pawłowi Osiewale i Radzie Miasta za przychylne rozpatrzenie wniosku 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD i przyjęcie stosownej uchwały.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------